Standpunten

Zoeken

Buurtgerichte hulp en zorg

De Partij van de Arbeid wil dat hulpverleners en zorgmedewerkers – zowel professionals als vrijwilligers – zichtbaar en werkzaam zijn in wijk en dorp. Dat bevordert dat mensen lang zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen en tevens de onderlinge solidariteit. Welzijnsbevordering voorkomt daarbij dat onnodig zorg moet worden verleend.

Lees verder

Duurzaamheid: Zorg voor de toekomst

De PvdA wil dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Ze zal daarom bij besluiten steeds rekening houden met een evenwicht tussen winst, milieugevolgen en menselijke aspecten.

Lees verder

Een activerende armoede-aanpak

Opgroeien in armoede is onacceptabel. Een fatsoenlijk inkomen zorgt in elk huishouden voor zelfstandigheid en kansen. Kwetsbare mensen willen wij helpen bij een actieve aanpak van hun (financiële) problemen.

Lees verder

Een educatieve agenda

Om een lokaal gemeentelijk onderwijsbeleid te voeren wil de PvdA met het onderwijs, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners een educatief toekomstplan maken dat langjarig investeren in de kwaliteit van het onderwijs garandeert.

Lees verder

Een Plan van de Arbeid

Alle betrokken partijen bij de lokale arbeidsmarkt moeten samen een plan smeden dat is gericht op uitbreiding van de werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen, verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het scheppen van leerwerkplaatsen, stageplaatsen en participatiebanen. Aanpak van de jeugdwerkloosheid krijgt hierin zeer hoge prioriteit.

Lees verder

Een respectvolle samenleving

De PvdA wil een samenleving waarin iedereen naar eigen mogelijkheden actief deelneemt en waarin je volwaardig meetelt, óók als je hulp nodig hebt.

Lees verder

Een zorgzame samenleving

De PvdA wenst een samenleving waarin we voor elkaar zorgen; niet alleen de overheid is hiervoor verantwoordelijk, die taak past ons allemaal. Van onderlinge solidariteit wordt de samenleving als geheel sterker.

Lees verder

Krachtige en veilige dorpen en wijken

De Partij van de Arbeid wil staan voor het recht om je veilig te voelen, in eigen huis, directe omgeving, dorp of wijk. Omdat dit niet altijd vanzelf gaat, zet de Partij van de Arbeid vol in op veiligheid: preventie waar het kan en handhaven waar het moet. Dat is de basis voor sociale samenhang, waakzaamheid, veiligheid en toekomstbestendigheid.

Lees verder

Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers verlenen permanente zorg aan hun naasten. Die taak is vaak lichamelijk en geestelijk heel zwaar. Daarom wil de PvdA mantelzorgers extra ondersteunen en momenten gunnen om even van de zorgtaken verlost te zijn.

Lees verder

Sport met een sterke sociale functie

De Partij van de Arbeid wil de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, buurt- en dorpshuizen. Via het WMO-beleid moet sport ook voor ouderen worden ingezet.

Lees verder