Door Inge Oosting op 10 november 2014

Bijdrage begroting: keuzes maken

In onze begrotingsbijdrage op 6 november hebben we op een aantal zaken de nadruk gelegd: de  zorg coöperatie Hollandscheveld, en breder het sociale domein, het uitblijvende afvalplan, de overbodige passantenhaven, Wolfsbos, aandacht voor ouderen, SWW en opbouwwerk.

We hebben voorgesteld om de zorgcoöperatie in Hollandscheveld de volledige regie te geven met het aanstellen van een eigen zorgcoördinator. Dat betekent dat de gemeente de regie grotendeels uit handen moet geven. Omdat dit een maatschappelijke ontwikkeling is, vinden we het een uitgelezen kans om hier in Hollandscheveld in de vorm van een pilot mee te beginnen. Helaas kreeg onze motie geen meerderheid. We hopen dat de zorgcoöperatie in Hollandscheveld desondanks tot volle bloei kan komen. Aan de inzet van het dorp zal het niet liggen.

Afval

Het uitblijven van concrete plannen om het scheiden van afval te bevorderen is ons een doorn in het oog. Samen met D66 hebben we  hier tot twee keer toe vragen over gesteld. De wethouder is er van overtuigd dat de doelen worden gehaald. Dat hopen we van ganser harte, niet in de laatste plaats omdat er financiële consequenties kunnen zijn als we het als gemeente niet goed regelen. Op 19 november wordt de raad over dit onderwerp geïnformeerd, we zijn heel benieuwd naar de plannen.

Passantenhaven

Met alle bezuinigingen zijn we het er niet mee eens dat er wordt geïnvesteerd in een passantenhaven voor een kleine groep mensen. Te meer omdat de recreatievaart het afgelopen jaar behoorlijk is afgenomen. Ook zien wij  niet gebeuren dat er hierdoor heel veel meer mensen naar Hoogeveen komen. Hoewel het om een relatief klein bedrag gaat, vinden we dat dit beter ergens anders aan besteed kan worden.

Wolfsbos

We begrijpen dat de geplande investering van MFC Wolfsbos niet is opnieuw is opgenomen in de begroting. Dit mag echter niet inhouden dat onze inzet als gemeenteraad voor Wolfsbos compleet van de baan is.  De gebouwen zijn in slechte onderhoudsstaat, en hiermee zijn hoge kosten gemoeid de komende periode. Dat maakt het voor deze scholen extra lastig, zeker nu de bijdragen voor onderhoud naar de scholen zelf wordt overgeheveld.  Wij willen graag dat het college in gesprek gaat over een mogelijk andere invulling.

Ouderen en jongeren

Het aantal ouderen in onze gemeente neemt snel toe en de voorzieningen waarop zij een beroep kunnen doen worden op een andere manier vorm gegeven of toegankelijk. Als we er voor willen zorgen dat het beroep dat ouderen doen op de tweedelijns zorg afneemt, dan vraagt dat ook een investering in welzijn van deze groep. Als het gaat om inzet op preventie, speelt het jongeren- en opbouwwerk wat de PvdA betreft hierin ook een belangrijke rol. Alleen inzetten op jongerenoverlast mag niet het doel zijn.

Dit is een korte samenvatting van onze bijdrage: Bijdrage Programmabegroting 2015 PvdA Hoogeveen.