Door Inge Oosting op 26 mei 2015

Zorg PvdA over keukentafelgesprekken

Keukentafelgesprekken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) roepen bij inwoners vaak vragen en emoties op, zeker wanneer er minder zorg of hulp wordt toegekend dan wordt gevraagd, of waar men over beschikte. Dergelijke gesprekken zijn voor veel mensen lastig en spannend. Wij vinden het belangrijk dat hier met zorg en empathie mee wordt omgegaan.

Het keukentafelgesprek gaat over de hulpvraag die iemand heeft, er wordt gekeken naar de mogelijkheden van zelfredzaamheid en of er hulp of ondersteuning uit de eigen sociale omgeving beschikbaar is. Het keukentafelgesprek is van groot belang omdat het de basis vormt voor de zorg en ondersteuning die geboden wordt naar aanleiding van de hulpvraag. Dat betekent dat degene die het gesprek voert voldoende vakkennis en sociale vaardigheden moet hebben om de situatie goed en bekwaam te kunnen beoordelen. De PvdA vindt het belangrijk dat de zorgsituatie goed in beeld wordt gebracht met een duidelijke vraagstelling om tot een goede maatwerkvoorziening te komen. Iedere persoon, en dus ook elke hulpvraag, is anders.

Wij krijgen verschillende signalen dat het de inwoners van de gemeente Hoogeveen vaak niet duidelijk is wat hun rechten en mogelijkheden zijn en dat er mogelijkheden voor cliëntondersteuning zijn. Ook horen we dat degene die het gesprek voert niet altijd voldoende (medische) kennis heeft. Dat kan bepalend zijn voor de hulp die wel of niet gegeven wordt, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Ook lijkt het er op dat er geen verslag van het gesprek wordt gemaakt, zodat voor mensen niet is terug te lezen wat de afspraken zijn en of ze goed zijn verwoord. Daarnaast vinden we dat er in de gesprekken aandacht moet zijn voor de mantelzorgers en hun belasting, en we willen graag weten of dat gebeurt.

We hebben hierover schriftelijke vragen aan het College gesteld.