24 mei 2016

Vragen over huishoudelijke hulp

Afgelopen woensdag is door de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van conflicten tussen overheden en burgers, een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wmo 2015.

Ten eerste is besloten dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Ten tweede is besloten dat aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, daarna ook blijven gelden. Ten derde is besloten dat gemeenten de aanspraken met betrekking tot de oude Wmo kunnen aanpassen naar de nieuwe Wmo 2015. Er moet dan echter wel sprake zijn van een objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis.

Als gemeenten hierover alleen met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden overleg voeren, is dat niet voldoende. Er moet een deugdelijk en objectief onderzoek worden gedaan, in plaats van alleen uit te gaan van een vastgesteld financieel kader.

Vragen gesteld

Wij hebben hierover in de raadsvergadering de volgende vragen gesteld:

  • Wordt in Hoogeveen huishoudelijke hulp als algemene voorziening aangeboden? Zo ja, voldoet deze aan de eisen van de Wmo 2015?
  • Wordt in Hoogeveen aanvullend hierop een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening aangeboden?
  • Is er in Hoogeveen bij de toekenning van huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 sprake van objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis? Zo ja, graag een korte toelichting hierop. Zo nee, sturen wij dan ook alleen op een vooraf financieel vastgesteld kader?
  • Is inzichtelijk welk niveau van schoon voor een huishouden verantwoord is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, hoeveel tijd dat kost en hoe vaak dit moet worden gedaan om te kunnen spreken van een schone of leefbare woning of van schone en draagbare kleding?
  • Verwacht u dat de onherroepelijke uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in Hoogeveen zullen leiden tot aanpassingen in de toekenning van huishoudelijke hulp? Zo ja, om hoeveel mensen en uren gaat het? Zo nee, waarom niet?
  • Lopen er bezwaar en/of juridische procedures tegen de gemeente Hoogeveen met betrekking tot de (gewijzigde) toekenning van huishoudelijke hulp? Zo ja, hoeveel en wat is de status daarvan?

Antwoord van de wethouder

De wethouder heeft in zijn beantwoording laten weten dat de gemeente Hoogeveen huishoudelijke hulp verstrekt op de wijze zoals door de Centrale Raad van Beroep als juist wordt beoordeeld. Hierbij werd het Wmo beleidsplan benoemd, waarin volgens het college het onafhankelijk onderzoek en de criteria voor een schoon en leefbaar huis zijn opgenomen. Er worden geen aanpassingen in het aantal uren verwacht naar aanleiding van deze uitspraak. Hoogeveen heeft dan ook geen juridische procedures lopen.

Het blijft een aandachtspunt waar we graag over in contact blijven gaan met onze inwoners, en waar we vinger aan de pols moeten blijven houden.