Door Inge Oosting op 26 maart 2017

Volwaardige ziekenhuiszorg in Bethesda

Het draait ons allen maar om één ding en dat is volwaardige ziekenhuiszorg in Bethesda. De brief,  in de raadsvergadering van afgelopen donderdag onderwerp van debat, is een oproep aan Treant. Op 13 februari kwamen zorgen, wantrouwen en boosheid tot ontlading in een stampvolle Tamboer. Emoties die de PvdA fractie met de inwoners van Hoogeveen deelt.

Inwoners willen gehoord en gekend worden. We hebben allemaal zorgen over het proces hoe de plannen worden ontwikkeld en de eventuele inhoud van deze plannen. Het is zeker op z’n plaats om Frits Kappers, Marnix Koppe en Klaas Reenders te bedanken voor hun inzet.

De brief gaat om een volwaardig ziekenhuis, vertrouwen en dialoog, mobiliteit en bereikbaarheid.

Constructieve houdinghttps://hoogeveen.pvda.nl/wp-admin/post.php?post=1947&action=edit#

De PvdA fractie staat een constructieve en eensgezinde houding van alle partijen voor omdat we dit een belangrijke voorwaarde vinden om het gemeenschappelijk doel, volwaardig zorg in Bethesda, te bereiken. Dit is echter alleen mogelijk als partijen allemaal over de gelijke en juiste informatie beschikken zodat ze op grond hiervan gelijkwaardige gesprekspartners kunnen zijn. Dit vraagt van Treant transparantie en glasheldere onderbouwingen. De actie van Treant afgelopen maandag draagt hier niet bepaald aan bij. Minachting van de raad en de inwoners van Hoogeveen is niet bepaald constructief en draagt zeker niet bij aan het vertrouwen.

Ook maatschappelijke opdracht

Treant is een dienstverlener van ziekenhuiszorg en heeft naast de invulling van de zorgplicht, in opdracht van de verzekeraar, ook een maatschappelijke opdracht. Een van de taken hiervan is om het aanbod zo goed mogelijk laat aansluiten op de vraag. Patiënten zijn klanten, zij betalen voor ziekenhuiszorg en moeten hierin goed en voldoende worden vertegenwoordigd door de zorgverzekeraar, in deze regio betreft het vooral Achmea. Over de rol van Achmea in dit proces valt ook genoeg te zeggen.

Regiovisie op het ziekenhuislandschap in overleg met alle partijen, zoals ook toegezegd door Treant. Dat heeft wel een heel ander licht geworpen op de  fusie van Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Het is te idioot voor woorden dat patienten vanaf Hoogeveen, of nog lastiger de buitendorpen, een hele dag onderweg zijn voor een bezoek aan het ziekenhuis in Stadskanaal. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten die dit met zich meebrengt. Je moet vrezen hoe veel erger het nog wordt bij het uitvoeren van een verdere locatieprofilering.

Artsen naar patiënten

Het voorstel van Treant om in overleg met de gemeente te gaan kijken hoe het vervoer kan worden geregeld is wat de PvdA fractie betreft geen enkele optie. Juist Treant zou in haar beleid rekening moeten houden en invulling geven aan hoe de artsen bij de patiënten komen en niet andersom. Ook Achmea zou hier haar steentje aan moeten bijdragen. Op grond van de zorgplicht is het aan Achmea om te toetsen of er sprake is van goede, bereikbare en tijdige zorg. Daar kan met de huidige constructie, neem als voorbeeld de oogarts maar, geen sprake van zijn. De PvdA fractie wil graag dat de wethouder deze vraag bij Achmea neerlegt.

Time out

De brief roept Treant op om eerst met het proces, de communicatie en het vertrouwen te beginnen en dan verder gaan met de inhoud. Een time-out van de locatieprofilering zou nu op z’n plaats zijn om eerst orde op zaken te stellen.

De PvdA fractie kan zich in grote lijnen vinden in inhoud van de brief. We willen geen scrabble blijven spelen, duidelijk moet zijn wat wordt verstaan onder volwaardige zorg. Gedane toezeggingen en gemaakt afspraken hierover moeten worden nagekomen.

Het gaat om eerlijke uitruil van complexe zorg, eerlijke verdeling van poliklinische behandelingen waarbij rekening wordt gehouden met het verzorgingsgebied. Een IC-functie en SEH (spoed eisende hulp) 24/7 die voldoen aan de door de inspectie gestelde normeringen. Met een onderbouwing in cijfers en geld, waarbij concreet wordt aangeven wat het verschil in aanbod is van vroeger en nu. Alles is niet meer precies hetzelfde, wat mist er en wat is er anders? Een check op het verhaal vraagt een check op de feiten. Vanuit de gemeente kan dit wat ons betreft ook worden meegenomen in de opdracht aan Twynstra Gudde. We horen hier graag een reactie op.

Tot slot wil de PvdA graag dat er een afschrift van deze brief naar Achmea en de minister wordt gestuurd met daarbij het verzoek om een reactie te geven.

Brief RvB Treant 23mrt2017 vastgesteld

Lees hier de gezamenlijke verklaring van de gemeente en Treant