Door Inge Oosting op 5 november 2014

PvdA wil pilot zorgcoördinator in Hollandscheveld

De zorg coöperatie in Hollandscheveld is dankzij de inspanning van een groot aantal inwoners al een eind onderweg. De PvdA juicht dit soort ontwikkelingen toe, zeker in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, en vindt daarom dat de zorg coöperatie in Hollandscheveld veel meerverantwoordelijkheid moet krijgen.

Van inwoners wordt meer eigen initiatief, inbreng en verantwoordelijkheid verwacht. Voor gemeente is de uitdaging om zaken los te laten, en die verantwoordelijk neer te durven leggen bij maatschappelijke initiatieven. Deze initiatieven geven inwoners de mogelijkheid tot meer regie op de inrichting van hun eigen hulp. Omdat bewoners hun buurt kennen en weten wat er speelt, kunnen ze hier op inspelen, waardoor er sociale meerwaarde ontstaat.

De PvdA heeft het college gevraagd welke rol maatschappelijke initiatieven hebben bij de uitvoering van het WMO-beleid en hoe het college invulling gaat geven aan het beleid voor buurtinitiatieven. De wethouder liet in zijn beantwoording weten dat alle initiatieven worden ondersteund en gefaciliteerd, en dat de gesprekken met de zorg coöperatie in volle gang zijn.

Volgens fractievoorzitter Inge Oosting is dit niet voldoende. “Het college wil wel ondersteuning geven als het gaat om kennisvergaring. Maar als het gaat om het aanstellen van een dorpsondersteuner of zorg coördinator wil de gemeente de regie in eigen hand houden. Hiermee spreekt het college zichzelf tegen, die juist zegt te willen inzetten op het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners. Wij pleiten er voor om Hollandscheveld een pilot te laten zijn met het instellen van een eigen dorpsondersteuner of zorg coördinator, om de professionele zorg en informele zorg goed te kunnen combineren. Zo kan ook sneller op de zorgvraag van de inwoners en de kwaliteit van de te leveren zorg worden ingespeeld. Een prachtig solidariteitsbeginsel, waar hopelijk nog vele voorbeelden op volgen binnen onze gemeente.”

Het college mist een enorme kans besluit Oosting, nu ze niet voldoende inspelen op de mogelijkheid om buurtinitiatieven een rol te laten spelen bij de uitvoering van het beleid. De mogelijkheid van het ‘right to challenge’, dat onze inwoners in staat stelt om uitvoering te geven aan beleid, wordt niet benut.

De PvdA fractie zal donderdag bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad hier aandacht voor vragen en zich sterk maken voor een pilot met het aanstellen van een zorg coördinator, met de regie in handen van Hollandscheveld.