Door Inge Oosting op 25 februari 2014

PvdA pleit voor goede zorg voor mantelzorgers

Vorig jaar maart is de PvdA Hoogeveen gestart met haar Sociale Tour. De opzet van de Sociale Tour is om vanuit de samenleving input te krijgen voor de grote veranderingen die in het sociale domein gaan plaatsvinden in 2015.

Er zijn veel zorgtaken die op het bordje van de gemeente komen. Belangrijk is hoe de gemeenten daar invulling aan gaan geven, zegt raadslid Inge Oosting. Het blijkt dat van alle zorg die wordt verleend, ongeveer 80 procent wordt gedaan door mensen die daarvoor niet worden betaald, een grote groep mantelzorgers in onze samenleving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen die hun ouders ondersteunen of verzorgen, ouders die voor kinderen met een handicap zorgen of het verzorgen van de eigen partner.

Voor de PvdA in Hoogeveen vormt een goede ondersteuning van de mantelzorg een speerpunt in het beleid. Mantelzorgers moeten ondersteund worden met praktische oplossingen. Vooral overbelasting van mantelzorgers moet worden voorkomen. Daarom is respijtzorg, het tijdelijk of gedeeltelijk overdragen van de zorg aan een professional of vrijwilliger, van groot belang. Met name voor jonge en bejaarde mantelzorgers is het belangrijk ook hun eigen leven te kunnen blijven leiden.

Respijtzorg wordt wat de PvdA betreft dan ook een belangrijk onderdeel van het lokale WMO beleid. Daarnaast is ook aandacht nodig voor de relatie werk en mantelzorg door werkgevers. Afgelopen weken heeft de PvdA fractie hierover goede gesprekken gevoerd met mensen van het Contactpunt Mantelzorg. De PvdA heeft met hen afgesproken ook in de nabije toekomst regelmatig met elkaar om tafel te gaan. Een goed mantelzorgbeleid draagt bij aan het voorkomen van verdere stijging van de zorgkosten in onze gemeente.

Het voordeel voor de mensen die zorg nodig hebben is dat ze door mantelzorg zo lang mogelijk in hun eigen omgeving door hun naasten kunnen worden verzorgd. De mantelzorgers in onze gemeente verdienen onze steun en blijvende aandacht.

PvdA_Actieplan Steun de Mantelzorger