3 november 2015

PvdA, D66 en GL: College blijft in gebreke en laat kinderen Wolfsbos in de kou staan

Volgens de PvdA, D66 en GroenLinks is het een zeer slechte zaak dat de basisscholen in Wolfsbos ondanks eerdere toezeggingen nog steeds geen stap verder zijn gekomen.

In de Voorjaarsnota van 2014 is geen geld beschikbaar gesteld voor MFC Wolfsbos. Daarbij heeft de gemeenteraad harde afspraken gemaakt met het College. Wolfsbos verkreeg een status apart en het College zou in gesprek gaan met de schoolbesturen over een alternatieve invulling voor het Multi Functioneel Centrum in Wolfsbos. Ook zouden op korte termijn afspraken worden gemaakt over het achterstallig onderhoud aan de scholen. Dit laatste had hoge prioriteit, omdat de scholen in de winter niet voldoende warm te krijgen zijn. Ook het samen vormgeven van de onderwijshuisvestingvisie krijgt maar niet zijn beslag.

Zowel de schoolbesturen van Bijeen, Pricoh en RENN4 hebben bij de gemeenteraad aangeklopt in aanloop naar de begroting, omdat er nog steeds helemaal niets is gebeurd. Dit is des te schrijnender, omdat het gaat om het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar, waar verschillende kindpartijen bij betrokken zijn. Naast het passend onderwijs zijn bijvoorbeeld ook Promens Care, de peuterspeelzalen, de BSO en de kinderopvang partij hierin, net zoals het CJG dat overigens ook nog eens onderdeel van de gemeente is. Het unieke onderwijsconcept lijkt hiermee ook teniet gedaan.

Juist in Wolfsbos wordt door de gemeente al sinds 2010 ingezet op een integrale aanpak met een wijkteam en betrokkenheid van de buurt. De initiatieven liggen nu helemaal stil, waarmee al het voorwerk voor niets lijkt te zijn geweest. Eerder dit jaar hebben de fracties van PvdA en D66 ook al uitdrukkelijke aandacht voor Wolfsbos gevraagd.

Inge Oosting (PvdA), Peter Scheffers (D66) en Ben Buskes (GroenLinks) vinden dat het tijd wordt dat er definitieve besluitvorming komt in lijn van de gewekte verwachtingen. “Belofte maakt schuld, het college moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen.”

De partijen willen van het College op korte termijn een plan van aanpak om de problemen in Wolfsbos aan te pakken.