Door Stan van Eck op 9 september 2015

Onderzoek sportcafé Activum afgerond

De PvdA onderschrijft de conclusies van de rekenkamercommissie. Er is niemand benadeeld. Er zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld. De genomen beslissing is navolgbaar. De PvdA deelt de conclusie van de rekenkamercommissie over de procedure rond de gunning van het sportcafé in het Activum. We onderschrijven de aanbevelingen van de commissie en constateren tevreden dat het college die overneemt.

Eind vorig jaar ontstond er veel onrust in de Hoogeveense samenleving toen bekend werd dat de gunning van de horeca-exploitatie in het Activum (sportcafé) niet naar de sportverenigingen HAC en OLHACO ging, maar naar het ondernemers duo Bijl. Er werden vraagtekens geplaatst bij de procedure en de uitkomst. De PvdA hecht erg aan transparantie. We waren dan ook één van de indieners van het verzoek in de raad te discussiëren over de procedure.

Mistig beeld

Voorafgaand aan die raadsvergadering hebben we uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van sportverenigingen, wethouders, ambtenaren en gegadigden voor de exploitatie. Dat leverde voor ons, als zijnde niet direct betrokkenen, een wat mistig beeld op. Verschillende partijen hadden elk hun eigen beleving van de gang van zaken. Tijdens de raadsvergadering van 22 januari trok de mist niet op. We ondersteunden daarom het verzoek de rekenkamercommissie te vragen een onderzoek in te stellen.

Beleid aanpassen

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en kan gevraagd of ongevraagd een onderzoek instellen. Op 24 augustus presenteerde de commissie haar bevindingen en op 3 september debatteerde de raad over het rapport. De uitkomst bevestigt het beeld dat de PvdA-fractie had: de procedure rond de horeca-exploitatie in het Activum is op onderdelen van het proces rommelig verlopen. Maar ook: er is niemand benadeeld. Er zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld en de genomen beslissing is, zoals de rekenkamercommissie constateert, “navolgbaar”. De PvdA heeft de overtuiging dat zowel het vorige college als het huidige college naar alle partijen toe goede intenties had bij hun handelen.

Procedures toetsen aan beleid

Coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en Gemeentebelangen hekelden tijdens het raadsdebat de rekenkamercommissie. Het onderzoek werd overbodig genoemd. En de commissie zou zich op een hellend vlak begeven. Het college reageerde, gelukkig, een stuk volwassener. De aanbevelingen van de commissie ten aanzien van aanbestedings- en/of wervings- en selectieprocedures worden getoetst aan het huidige beleid. Waar het huidige beleid afwijkt, zal het worden aangepast.

Gezond sportklimaat

Het verzoek van de PvdA aan het college om met de sportverenigingen in gesprek te gaan, werd door wethouder Vos positief beantwoord. We volgen de uitkomst van deze gesprekken kritisch. Alles in het belang van een gezond sportklimaat in Hoogeveen.

Stan van Eck

Stan van Eck

Woont in        Pesse Krijgt energie van    Het opdoen van nieuwe ervaringen. Klein of groot. Veraf of dichtbij. Sterk in          Luisteren, analyseren en verbinden. Motto  The times they are a-changing Werk  Uitgever/hoofdredacteur Vrije tijd        Wielrennen, voetbal, fotografie, reizen, klussen in huis/tuin. Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     Natuur om de hoek, voor mij is

Meer over Stan van Eck