Door Inge Oosting op 29 oktober 2014

Nieuwe WMO: kansen en risico’s

De nieuwe wetgeving voor de WMO gaat per 2015 in. We alles graag goed geregeld hebben en we willen iedereen binnen boord houden. Door de nog steeds bestaande, vooral financiële maar ook deels beleidsmatige onduidelijkheden, wordt het er niet gemakkelijker op.

Er zijn kansen, omdat door de concentratie van deze taken bij de lokale overheid het aanbod gerichter kan worden aangesloten op de hulpvraag. De prikkels voor een doelmatige uitvoering zullen sterker zijn, omdat de gemeente eigen risicodrager wordt. De uitdaging is om de kwaliteit van de geboden hulp te handhaven of zelfs te verbeteren, maar tegelijkertijd een daling van het gebruik en de budgetten te bewerkstelligen.

Aandachtspunten

Er zijn ook risico’s. Is de borging van de continuïteit voldoende, zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen? Zal het systeem uiteindelijk zo ingericht zijn, dat de kwaliteit van de geboden hulp en voorzieningen voldoende meetbaar is? Hoe gaan we meten dat het kwaliteitsniveau van de voorziening niet lager komt te liggen dan maatschappelijk wenselijk is? Aandachtspunten die de WMO-raad ook heeft gemeld.

Vertrouwen

De PvdA fractie heeft alle vertrouwen in de inrichting en uitvoering van het WMO beleid. Vertrouwen omdat de kanteling van de WMO in de vorige periode al is ingezet, het pad is goed voorbereid door de vorige wethouder en de ambtenaren. Onze complimenten daarvoor. Daarnaast willen wij de WMO-raad en alle anderen bedanken voor hun betrokkenheid en uitgebrachte advies. Dit advies onderschrijft de PvdA fractie.

Dynamisch plan

We hebben aangeven dat we graag weer met een klankbordgroep willen werken, maar hier leek vanuit de andere fracties niet zo veel animo voor. Ook hebben we aangeven dat we een periode van vier jaar voor het beleidsplan in dit geval te lang vinden. De wethouder antwoordde hier op dat de doelstellingen en uitgangspunten opgesteld zijn voor vier jaar. Verder is het een dynamisch plan dat kan worden bijgestuurd. Ook hebben we gepleit voor een objectief toezicht.

Minderjarige mantelzorgers

De PvdA wilde duidelijkheid te hebben over de positie van minderjarige mantelzorgers, daar waar het gaat om het vaststellen van een zorgindicatie in het gezin. We vinden dat minderjarige mantelzorgers niet mogen worden meegerekend bij het opmaken van de zorgindicatie. De door ons voorbereide motie hoefden we niet in te dienen, de wethouder gaf aan dat minderjarige mantelzorgers in Hoogeveen niet worden meegeteld voor de zorgindicatie.

Buurtinitiatieven

Maatschappelijke initiatieven, de zogenoemde buurtinitiatieven, kunnen bijdragen aan het vergroten van de maatschappelijke participatie en de mogelijkheid tot meer eigen regie van de inwoners op de inrichting van hun eigen hulp. Bewoners kennen hun buurt het beste, ze weten wat er speelt en kunnen daar op inspelen. Er is sprake van sociale meerwaarde. Een voorbeeld is het initiatief tot een zorgcoöperatie in Hollandscheveld. Op onze vraag hoe de gemeente haar rol ziet bij dergelijke initiatieven, vertelde de wethouder dat de gemeente alle initiatieven faciliteert en ondersteunt, en inwoners uitdaagt om met initiatieven te komen als dat niet spontaan gebeurt.