Kunstgrasvelden dorpen in zicht

Door Inge Oosting op 14 juni 2017

In februari 2016 hebben de PvdA en Gemeentebelangen aandacht gevraagd over de slechte toestand van de trainingsvelden van de voetbalverenigingen in Elim, Hollandscheveld en Pesse. Aanleiding hiervoor was opnieuw een noodkreet vanuit de verenigingen dat er niet continu getraind kon worden en dat zelfs wedstrijden moesten worden afgelast door wateroverlast en als gevolg hiervan de slechte conditie van de velden.

PvdA, GB en VVD hebben bij de begrotingsbehandeling in juni 2016 een motie ingediend die uiteindelijk raadsbreed werd aangenomen. De motie gaf het college opdracht om met de voetbalverenigingen in gesprek te gaan, met als doel om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken voor structurele verbetering van de trainingsvelden. Ook was onderdeel van de opdracht om verschillende opties te onderzoeken, waaronder kunstgrasvelden, inclusief een financiële onderbouwing. De motie is door het college uitgevoerd, nu is het aan de raad.

Rapport Sweco

De PvdA fractie heeft weinig oren naar de eindconclusie van het rapport. De kwaliteitsbeoordeling is erg moeilijk meetbaar omdat de weersomstandigheden sterk bepalend zijn. Het onderzoek is in dit geval in het nadeel, omdat het onderzoek onder goede weersomstandigheden is uitgevoerd. Bij de beoordeling is veelal gebruik gemaakt van door de gemeente aangeleverde informatie. Bij het bepalen van de ontwateringstoestand was Sweco afhankelijk van de informatie van gemeente en verenigingen. En een heel belangrijk punt: voor onafhankelijk onderzoek naar de ontwatering is uitgebreid onderzoek noodzakelijk, wat buiten de opdracht viel. Dat is toch bijzonder, want dat is juist waar het om draait!

Tot slot heeft de beoordeling plaats gevonden na het uitvoeren van groot onderhoud. Vooral bij het beoordelen van de ontwatering heeft Sweco, naast de uitleg van de boorgegevens, veel gebruik moeten maken van de mondelinge informatie vanuit de gemeente. Bovendien geeft dit rapport een heel ander beeld dan de uitkomst van het KNVB onderzoek dat in opdracht van de voetbalverenigingen is uitgevoerd. Hoe serieus mogen en kunnen we dit rapport nemen? Wat ons betreft hebben we het nu met elkaar ook niet over boorgegevens en capaciteitsnormeringen, maar hebben we het met elkaar over sport, leefbaarheid en beleving.

Continuïteit in training

Kunstgrasvelden zijn natuurlijk de beste optie om training onder slechte weersomstandigheden mogelijk te maken en (oefen)wedstrijden te spelen. Het gaat om continuïteit voor de verenigingen en het voorkomen van concurrentie beperking. Trainers en spelers worden na een periode waarin niet continu kan worden getraind bij aanvang van de competitie geconfronteerd met trainingsachterstand, met als gevolg competitievervalsing. Het aanbieden door de gemeente van alternatieve trainingsvelden in Hoogeveen is geen optie. In de praktijk is dit niet haalbaar, anders gezegd: het werkt niet en heeft ook nog nooit gewerkt. We kunnen allemaal bedenken dat we de F-jes en de E-tjes niet op de fiets naar Hoogeveen kunnen sturen. Ook bij de a en b junioren zijn de frustraties hoog als er niet kan worden gevoetbald. Laten we eerlijk zijn, waarom de ene voetbalvereniging wel en de andere niet? Aan het ledenaantallen kan het niet liggen….

Leefbaarheid dorpen

Op de dorpen draagt een voetbalvereniging vaak in hoge mate bij aan de leefbaarheid. Niet alleen om te kunnen sporten, maar ook als sociale ontmoetingsplaats en vaak is er een wisselwerking met andere sportactiviteiten. Kortom, een multifunctionele toegankelijke functie, die bijdraagt aan de sociale binding in een dorp. Zo is er in Elim een directe verbinding met korfbal, Hodo heeft zelfs een jeu de boule baan. Sportgemeente willen zijn, moet gelijkwaardig opgaan voor de hele gemeente. Voor heel Hoogeveen, dus ook voor de dorpen.

Financiën

Het geld is niet zo spannend. Er zijn voldoende mogelijkheden en er is voldoende potentie bij zowel de voetbalverenigingen als bij de gemeente. Grofweg weten we nu dat het om een investering van ca. 1,9 miljoen gaat. Daarnaast gaan de jaarlijkse exploitatiekosten stijgen. Wij zien voldoende mogelijkheden voor verenigingen en gemeenten om gezamenlijk op te trekken als het gaat om slim en efficiënt inverdienen. Bovendien hoeven alle kunstgrasvelden niet in één jaar tijd te worden aangelegd. Het kan prima gefaseerd worden uitgevoerd.

Exploitatiekosten naar beneden

Uit de capaciteitsnormeringen blijkt dat alle verengingen in ieder geval één veld over hebben. Deze exploitatiekosten kunnen dus vervallen. Onderzocht moet worden hoe de exploitatie voor minder kosten kan, of liever nog: geld kan opleveren. Een prachtig voorbeeld is natuurlijk de inzet op duurzaamheid, bijvoorbeeld met gebruik van zonne-energie. De bereidheid tot zelfwerkzaamheid is groot bij alle voetbalverenigingen.

De PvdA fractie is voor het opnemen van deze investering in de begroting, met als voorwaarde dat per vereniging in overleg met en met ondersteuning van de gemeente inrichting wordt gegeven aan de exploitatie en de terugverdien mogelijkheden.