Door Inge Oosting op 13 november 2016

Keuzes op basis van inhoud

Als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur heeft de gemeenteraad anders dan voorheen nu alleen de financiële wijziging behandeld. In plaats van in het voorjaar de Voorjaarsnota en in het najaar de begroting, stellen we voortaan de begroting direct in het voorjaar vast. Hiermee is de Voorjaarsnota vervallen.

In de begrotingsbehandeling eerder dit jaar hebben we uitdrukkelijk onze zorg geuit over de budgetten in het sociaal domein. Als we hebben over het sociaal domein bedoelen we daarmee de Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet. Het sociaal domein is in het tweede jaar na overheveling van taken naar gemeenten nog steeds volop in beweging. In 2016 en zeker 2017 moet meer duidelijkheid en inzichtelijk worden over de budgetten voor vernieuwing en andere manieren van werken. Waar hebben we geld over en waar hebben we geld te kort?

Ruimte in sociaal domein

We zeggen het nog maar een keer. Overschotten in het sociaal domein worden als het aan de PvdA ligt, aangewend om binnen het sociaal domein ruimte te creëren om met financiële middelen te kunnen schuiven. De verhoging van de budgetten als gevolg van een hogere rijksbijdrage bieden voldoende mogelijkheden voor eventueel komende reparaties en vernieuwingen of kunnen worden ingezet op een andere plek in het sociaal domein waar de komende jaren een tekort is. Wij komen daar bij de begrotingsbehandeling van 2018 wederom op terug.

Reactie wethouder

Als reactie op onze inbreng gaf wethouder Hiemstra aan dat we het eens zijn omtrent de budgetten in het sociaal domein. We kregen ook bevestigd dat we keuzes moeten maken op inhoud in plaats en niet omdat we wel of geen geld over hebben. Die integrale afweging maken we weer in het voorjaar bij de begroting van 2018. Dan praten we ook verder over het ontschotten van de budgetten in het sociaal domein.

Beleidsindicatoren

Als gevolg van een aantal herziene BBV (Besluit, begroting en verantwoording) voorschriften zijn gemeenten, Hoogeveen dus ook, verplicht tot een aantal aanpassingen in de begroting. Dat betekent dat er voortaan bijvoorbeeld beleidsindicatoren in de programma’s worden opgenomen en dat de overheadkosten apart worden vermeld bij de taakvelden. Wat ons betreft prima aanpassingen en toevoegingen, meer duidelijkheid is altijd wenselijk.