Door Inge Oosting op 7 april 2016

Keuze varianten scholen Wolfsbos in beeld gebracht

De motie die de oppositiepartijen gezamenlijk hadden voorbereid, is met algemene stemmen aangenomen. In deze motie vragen we het college drie varianten te onderzoeken voor de scholen van Wolfsbos.

Dit is het resultaat van een lange vergadering, en een lange schorsing, waarin partijen met elkaar hebben overlegd en tot een voor ieder aanvaardbaar resultaat zijn gekomen. Daar zijn we blij mee, want dat het zo niet verder kan op de scholen is voor iedereen duidelijk.

Debat aangevraagd

De PvdA, D66, VVD, GL en SP hebben gezamenlijk dit debat aangevraagd over de scholen in Wolfsbos. Aanleiding hiervoor is de nog verder verslechterde situatie van de schoolgebouwen en de recente gebeurtenissen. Kinderen die naar huis zijn gestuurd omdat de verwarming in de school niet werkt, ongedierte in de lokalen en dan hebben we het nog niet eens over alle andere vastgestelde gebreken. Schoolbesturen die de noodklok luiden omdat de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt, het is onze plicht en verantwoordelijkheid om de scholen Wolfsbos opnieuw op de agenda van de gemeenteraad te zetten. De maat is vol.

In november 2015 was deze raad heel dicht bij concrete stappen voor de scholen in Wolfsbos. Er lag een akkoord voor een unaniem gesteunde motie, maar op het laatste moment besloten de coalitiepartijen om toch met het college mee te gaan. (het dualisme in deze raad was ver te zoeken). Dit heeft de PvdA geraakt. Wij vinden het nog steeds een gemiste kans van de gemeenteraad en het college, en een gemiste kans voor het onderwijs in Hoogeveen. We wilden opnieuw met onze collega raadsleden in gesprek. Over het belang van kinderen en goed onderwijs in Hoogeveen en de stappen die daarvoor moeten worden gezet voor de scholen in Wolfsbos.

Trieste situatie

In aanloop naar deze raadsavond hebben we vele gesprekken gevoerd, veel papierwerk doorgespit. Stapels informatie en uitgewerkte visies van een project dat al in de eindfase zat, en nu steeds verder tot nul te lijkt worden terug gebracht. Op eigen verzoek hebben wij een rondgang door de scholen gemaakt waarbij wij door de besturen zijn geïnformeerd over de staat van de gebouwen en de gevolgen hiervan voor het onderwijsklimaat in Hoogeveen. Het was nog erger dan we dachten. De schoolbesturen verdienen een compliment dat ondanks de gebreken, en de schaamtedrempel om hiermee toch naar buiten te treden, wat overigens voldoende over de urgentie zegt, zij nog steeds vol trots hun scholen presenteren, en er vol voor blijven gaan.

Geld en stenen?

De laatste twee jaar praten we alleen maar over geld en stenen. De toegezegd status aparte voor de scholen in Wolfsbos lijkt zich te hebben vertaald tot een koppositie op de prioriteringslijst van het college, die overigens uit 2012 dateert. Punt. De toegezegde status aparte behelsde ook, op uitdrukkelijk verzoek van D66 en PvdA, het blijven inzetten op het onderwijsconcept en de verbinding van meerdere kindpartijen. Integrale inzet op de leerlijn tot 12 jaar, met een combinatie tussen regulier en speciaal onderwijs. Tenslotte begint maatschappelijke integratie en acceptatie bij kinderen. Dit onderwijsconcept waarop vanaf 2010 al is ingezet lijkt als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Graag horen wij van de andere partijen welke waarde zij nog hechten aan deze ambities!

Vragen

In de motie hebben we de volgende vraag aan het college gesteld: Kom bij de voorjaarsnota 2017-2020 met een drietal financieel uitgewerkte keuzevarianten voor de scholen Wolfsbos, te weten:

    1. groot onderhoud van de bestaande schoolgebouwen op de huidige locaties, waarbij de scholen de komende 20 jaar als bouwkundig verantwoord in stand kunnen blijven;
    2. geclusterde nieuwbouw van de scholen in Wolfsbos;
    3. nieuwbouw scholen op huidige locaties.

En breng per keuzevariant in beeld wat de consequenties zijn voor de financiële kaders met ingang van 2017, en voor de komende 40 jaar, zodat de raad een weloverwogen keuze kan maken.