Door Gert Huijgen op 17 mei 2013

Jaarverslag 2012: “Het kun slechter”

Niemand bemoeit zich met de gemeente maar de gemeente bemoeit zich met iedereen. Dat levert op feestjes en partijen, of waar dan ook, regelmatig vermakelijke of heftige discussies op.  Iedereen kent voorbeelden van situaties waarin die gemeentelijke bemoeienis ogenschijnlijk hilarische vormen aanneemt. De bomen zijn te hoog opgesnoeid, de struiken daarentegen te laag. De parkeerplaatsen zijn te smal aangelegd, de wegen weer te breed. De regels worden te strikt gehanteerd maar de handhaving laat te wensen over. Kortom in dit bijzondere en dynamische krachtenspel doen 490 ambtenaren hun best de zaken in Hoogeveen zo gladjes mogelijk te laten verlopen. Een weergave van dat gladjes verlopen vinden we terug in een goed gedocumenteerd jaarverslag en jaarrekening. Als grootste bemoeials met de gemeente, wij dus als raadsleden, is het onze taak om te controleren of het college er in slaagt om het werk van de gemeente boven de soms moeilijk te definiëren onlustgevoelens bij burger uit te doen stijgen.

Op de goede weg

Het controlerende werk, voorzitter, is nooit af. De PvdA fractie is daar altijd mee bezig: in deze zaal en daar buiten. Bijvoorbeeld op die feestjes en partijen. Wij kunnen op basis van de genoemde documenten en op basis van wat wij binnen en buiten dit huis oppikken, constateren dat het college op de goede weg is. In onze bijdrage bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2012-2015 wenste de Partij van de Arbeid het college sterkte met het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting 2012- 2015. Voor de begroting 2012 lukte dat door 1,9 miljoen euro uit de algemene reserve te halen, waardoor de uitkomst “nul” werd.

Geen beroep op reserves

Uit de nu te bespreken jaarrekening 2012 blijkt het beroep op de reserves niet nodig te zijn geweest om op een positief resultaat van 1, 9 miljoen uit te komen. Extern accountant Price Waterhouse Coopers heeft in haar rapport twee controleverschillen  geconstateerd. Eén daarvan is het niet in 2012 verantwoorden van het boekverlies op de verkoop van Het Klooster van bijna 400.000 euro. Hierdoor zou het resultaat verminderen naar 1,5 miljoen euro.  Volgens de accountant valt het verschil binnen de toegestane marge. Het verlies komt ten laste van het jaar 2013.  Ik bedoel maar te zeggen: cijfers hebben ook niet het eeuwige leven!

Vertrouwen in de organisatie

Vorig jaar hebben we bij de bespreking van het jaarverslag ook de accountant aangehaald, die toen onder andere kwam met “het voorspellend vermogen van de organisatie”. Hij bedoelde daarmee dat als je kunt zorgen voor zo weinig mogelijk incidentele posten (of te wel verrassingen) het zicht op de komende jaren beter wordt. Wij hebben toen ons vertrouwen daarover uitgesproken in de organisatie en doen dat nu weer. We leven nu in april 2013 en in het voorjaar van 2012 is de Kaderbrief over 2013 en de jaren daarna in de raad behandeld. Met opzet een kaderbrief en geen traditionele Voorjaarsnota omdat er vooral grote onzekerheid bestond in relatie tot ontwikkelingen en bezuinigingen bij het rijk.

Uitvoeringsjaar

Die onzekerheid is er nog steeds. Daarom is er ook ruimte gecreëerd in de  meerjarenbegroting 2013-2016 teneinde bezuinigingen en besparingen vanuit het Rijk zo veel als mogelijk op te kunnen vangen. Het college typeert 2012 als een “echt uitvoeringsjaar”. Als we het jaarverslag doornemen kunnen wij dat ook beamen. Wegen, verlichting, fietspaden, wat al niet. Maar het was niet alleen een fysiek uitvoeringsjaar. Ook in het sociale domein is veel gedaan. Bijvoorbeeld : De “kanteling” van de huishoudelijke hulp in de WMO is tot stand gekomen . Niet hardvochtig maar met gevoel voor wie hulp nodig heeft. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een voorbeeld voor andere gemeenten. Het project “Eigen kracht” is van start gegaan. De begeleiding van mensen naar werk vanuit het Werkplein, door werkcoaches in dienst van de gemeente, verloopt voorspoedig. Het gaat hier natuurlijk ook vaak over mensen met een behoorlijk grote afstand tot werk. Mensen ook waarvoor vanwege hun persoonlijke en soms zeer problematische situatie enig geduld op z’n plaats is.

Effecten op lange termijn

Effecten en resultaten zijn bij de gemeentelijke inspanningen vaak pas op lange termijn zichtbaar. En dan bedoel ik niet de tijd die het heeft gekost om het Multi Functioneel Centrum Nieuwlande van “Droom in Daad” om te zetten. Maar wel onderdelen in bijvoorbeeld het programma Talentontwikkeling waarin getracht wordt bij kinderen leerachterstanden etcetera te voorkomen of te niet te doen, of cultuur. En sport bij Meedoen. Het MFC Nieuwlande staat er dit jaar in volle glorie, het resultaat van Talentontwikkeling zie je vaak veel later.

Bedrijven aantrekken

Met minder geld meer doen is een gezegde en ook het college en de hele ambtelijke organisatie kennen dit. De Partij van de Arbeid vindt dat men daarmee goed op weg is. We kunnen lezen dat er een “forse acquisitie-inspanning is  geleverd om een aantal grote bedrijven binnen te halen.” Tot onze spijt moeten we concluderen dat het nog niet erg lukt. Voor Fokker, Bethesda, de Grittenborg  zijn –en worden intensieve lobbies gevoerd. Wat is er aan de hand in en met Hoogeveen? Bedrijven gaan weg of neigen daartoe, nieuwe komen moeizaam of niet. Dat baart ons en ongetwijfeld ook het College grote zorgen. Misschien moet er eens anders  gekeken worden naar wat de sterke en zwakke punten van Hoogeveen zijn, naar wat er mist. De ligging is prima, maar dat is blijkbaar niet voldoende.

Recreatie en toerisme

In het jaarverslag lezen we dat  in 2012 het beleid rond recreatie en toerisme is geactualiseerd. 2012 is echter niet gehaald. In de nieuwe nota zullen de beleidskaders voor de komende vier jaren worden vastgesteld. Vanuit “het veld”en dit bedoel ik ook letterlijk, hebben we gehoord dat het allemaal wel erg lang duurt.  En met alleen beleidskaders zijn we er niet.

Samenvattend:

  • Deze organisatie is zich kwalitatief nog verder aan het doorontwikkelen.
  • 2012 was een uitvoeringsjaar met helaas ook door de Partij van de Arbeid noodzakelijk geachte onvermijdelijke beslissingen over het voor kortere of langere termijn uitstellen van fysieke projecten.
  • Goed mee kunnen buigen met de noodzakelijke bezuinigingen.
  • Bij een aantal onderwerpen graag wat meer elan en slagvaardigheid.

Het kun slechter!

Gert Huijgen

Gert Huijgen

Woont in Hoogeveen Krijgt energie van Samen met anderen of voor anderen iets bedenken, oplossen, geïnspireerde mensen. Sterk in Buiten gebaande paden denken en gedrevenheid. Motto Niemand leeft voor zich alleen. Die Gedanken sind Frei. Werk Gepensioneerd. Voorzitter vereniging gepensioneerden wehkamp.nl<http://wehkamp.nl>.  Bestuurslid Leefbaarheidsfonds Hoogeveen Vrije tijd Lezen, boeken verzamelen over geschiedenis, platenhoezen, Duitse schrijvers. Film

Meer over Gert Huijgen