Jaarrekening 2016: veel geld over

21 april 2017

Hoogeveen sloot 2016 af met een overschot van 5,9 miljoen euro, door incidentele meevallers in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). In 2015 was er een positief resultaat van 4,7 miljoen op de jaarrekening. Dat roept natuurlijk de vraag op hoe het kan dat er zoveel geld overblijft. Wat wij erg jammer vinden is dat dit geld in de algemene reserve wordt gestort.

Wij zouden liever binnen het sociaal domein ruimte te creëren om met (financiële) middelen te kunnen schuiven. Als er niet voldoende budget is, moet de gemeente nog steeds garanderen dat inwoners de nodige zorg krijgen. De overschotten kunnen we gebruiken voor eventuele komende reparatie en vernieuwingen of op een andere plek binnen het sociaal domein in te zetten waar de komende jaren wellicht een tekort is. Wij willen niet dat tekorten worden weggewerkt door meer zorg voor minder geld te leveren, zeker niet als de kwaliteit en de zorg hierdoor in het geding komen.

Op initiatief van de PvdA fractie zijn de klankbordgroepen sociaal domein twee jaar geleden weer ingevoerd. Wij zijn echter teleurgesteld over het resultaat hiervan. De frequentie is te laag, de inhoud te veraf. We stellen voor de klankbordgroepen ‘oude stijl’ weer nieuw leven in te blazen.

Zorg

Het is goed dat er in 2016 stappen zijn gemaakt in de uitbreiding van de multidisciplinaire teams in Hoogeveen. Daarnaast moet het college zeker blijven doorgaan met een krachtige inzet en lobby voor een volwaardig Bethesda. Aanvullend daarop is de inzet op samenwerking tussen huisartsen en de gemeentelijke toegang een goede ontwikkeling. Ook zijn er het afgelopen jaar prima stappen gezet met het mantelzorgbeleid.

De PvdA is voor een inclusieve samenleving in de breedste zin van het woord. We vinden het daarom erg jammer dat we in de jaarrekening nergens lezen dat Hoogeveen in 2016 een regenbooggemeente is geworden en dat daarmee de aandacht voor LHBT-ers onderdeel van beleid zal zijn.

Meer kinderen in armoede

Hoe sociaal is Hoogeveen met inkomensondersteuning? Groeiden in 2015 nog 810 kinderen op in armoede, in 2016 waren het er 960. Van deze 960 kinderen hebben 450 kinderen gebruik gemaakt van het kindpakket. Wij zien graag een verdere uitbreiding van het kindpakket en meer kinderen die er gebruik van maken. Als het gaat over meedoen ondersteunen wij van harte de toename van cultuureducatie, inzet op laaggeletterdheid, ondersteuning van het moederteam en de blijvende inzet van sportfunctionarissen.

Werken aan werk

Hoogeveen heeft de doelstelling bereikt wat betreft een lager werkloosheidspercentage, een goede zaak. De instroom van statushouders in de bijstand is toegenomen. Graag horen wij van het college in hoeverre hier rekening mee wordt gehouden in het beleid, welke stappen worden gezet om zo goed mogelijk in te zetten op integratie van deze groep en hun toekomstige mogelijkheden in Hoogeveen. Onze complimenten voor de diverse trajecten, zoals het chauffeurstraject, kanstraject, lasproject, die zijn opgestart om mensen ervaring te bieden, opleiding en een opstap naar werk. De PvdA vindt dit een goede, activerende praktische bandering.

Cultuur

Het afgelopen jaar stond in het teken van de doorontwikkeling van het cultureel erfgoed binnen de bibliotheek en het fusieproces van bibliotheek, tamboer en podium. Het doel is één culturele organisatie in Hoogeveen, de C1. We willen allemaal graag een bruisend Hoogeveen en we vinden dan ook dat er meer dan voldoende aandacht en budget beschikbaar moet zijn voor cultuur. Een zorgenkindje hierbij is de Tamboer, waar al veel extra geld naar toe is gegaan.

Wonen

De recent vastgestelde Woonvisie is een belangrijke stap in het kader van de Woningwet om goede invulling aan de prestatieafspraken met de woningcorporaties te kunnen geven. Het vaststellen van de cultuurhistorische beleidskaarten is een goede ontwikkeling geweest. We juichen dit beleid van harte toe.

Huisvesting scholen

De huisvesting van onze scholen blijft een heikel onderwerp. Het schiet allemaal maar niet op en niemand is op dit moment tevreden. De toekomstvisie op onderwijshuisvesting ligt (nog steeds)of opnieuw bij de scholen. Maar ook de gemeente zou een visie moeten hebben, dit is de gemakkelijke weg. Het is in het belang van Hoogeveen dat de gemeente hierin haar rol actiever gaat nemen. Garant staan voor goed onderwijs, is niet alleen de financiële optelsom van een aantal bouwkundige normeringen, maar ook het bijdragen aan en faciliteren van een toekomstvisie.

Het geld

Financieel beleid betekent ook kijken naar de toekomst en niet alleen de oplossing zoeken in het nu. Zwembad de Dolfijn is al jaren een kwestie van pappen en nathouden, we zitten er bij en kijken er naar en weten drommels goed dat het einde van deze Dolfijn niet zo lang meer duurt. Het financiële beleid van Hoogeveen zou ook op de toekomst gericht moeten zijn als het gaat om reserveren voor toekomstige noodzakelijke investeringen. We weten allemaal maar al te goed dat dit zwembad geen 15 jaar meer mee gaat, daar had al voor gereserveerd moeten worden. Een zwembad is een algemene voorziening voor onze inwoners in tegenstelling tot een ijsbaan die een extraatje is