Door Ida Gerda Emmens op 13 december 2013

Biertje?

De gewijzigde Drank- en Horecawet is op 1 januari 2013 in werking getreden. De belangrijkste doelstellingen van deze wet zijn:

• terugdringen gezondheidsschade door alcoholgebruik bij jongeren, door vergunningverlening, toezicht en handhaving op lokaal niveau neer te leggen en de burgemeester tot bevoegd gezag te maken;

• verruiming mogelijkheden om op te treden tegen alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde;

• terugdringen administratieve lasten door vereenvoudiging van de vergunningverlening.

Deze wet schrijft voor dat de gemeente bij verordening regels opstelt ter voorkoming van oneerlijke mededinging, waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Paracommerciële inrichtingen zijn bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen. In de raadsvergadering van 12 december j.l. stond dit onderwerp op de agenda. De nieuwe regels worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Tot nu toe waren er in de gemeente Hoogeveen nauwelijks regels voor de paracommercie. Dat heeft in het verleden niet tot problemen geleid. Het college heeft geprobeerd een verordening op te stellen in overleg met alle belanghebbenden, inclusief de horeca. Die laatste groep bleek erg halsstarrig en kwam met diverse eisen en bezwaren tegen de nieuwe regels. De horeca vindt dat de regels strakker moeten dan voorgesteld; zij vrezen oneerlijke concurrentie.

De paracommerciële instellingen in onze gemeente, die de nieuwe regels als een beperking kunnen ervaren, hebben wel meegedacht over de regelgeving en een aantal wensen ingediend. Zij onderkennen de wenselijkheid van nadere afspraken. Dat getuigt van een positieve en constructieve insteek.

Voor de PvdA is belangrijk dat er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. We verwachten dat zowel de reguliere horeca als de paracommerciële instellingen daar hun verantwoordelijkheid in nemen.

In het voorstel van het college is deels gehoor gegeven aan de wensen van de paracommerciële instellingen. Wij vonden met het CDA dat de gemeente nog wel wat meer aan deze wensen tegemoet kon komen, en hebben gezamenlijk een amendement voorbereid. Dat is mede ingediend door Gemeentebelangen en D66, en aangenomen in de raadsvergadering van 12 december .

De belangrijkste wijzigingen zijn :

1. Het vervroegen van de schenktijd op zaterdag en zondag, van 13.00 naar 12.00 uur. Seniorenelftallen die op tijd klaar zijn met de wedstrijd kunnen dan legaal een pilsje drinken.

2. Paracommerciële instellingen mogen alcohol schenken tot anderhalf uur na het beëindigen van een activiteit.

3. De derde wijziging heeft betrekking op de situatie zoals die in Pesse is. Daar is naast het dorpshuis andere horeca aanwezig, maar van een andere aard. Als de betrokken het er over eens zijn dat er geen sprake is van oneerlijke mededinging, vervalt de beperking van zes bijeenkomsten per jaar.

4. De burgemeester heeft de bevoegdheid om op aanvraag ontheffingen te verlenen.

Voor meer info over dit onderwerp: http://www.hoogeveen.nl/bis/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad/Documenten_van_de_gemeenteraad/2013/november/raadsvoorstel_paracommercie_6_november_2013

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens