Door Ida Gerda Emmens op 20 juni 2014

PvdA oneens met hardere lijn drugsaanpak

Samen met D66, SP en GL hebben we de nieuwe beleidsregels hard- en softdrugs op de raadsagenda van 19 juni laten zetten. Die beleidsregels zijn op 15 mei zijn ingegaan. Wij vonden het erg jammer en niet netjes dat we deze informatie zonder enige nuance uit de krant moesten halen. Bovendien zijn we het niet eens met de harde lijn die het College hiermee inzet.

We kunnen ons vinden in het uitgangspunt dat criminaliteit bestreden moet worden, en overlast voor en onveiligheid van de inwoners van onze gemeente voorkomen moet worden.  Maar: het middel moet niet erger zijn dan de kwaal. In dit beleid worden soft- en harddrugs aan elkaar gelijk gesteld. Wat ons betreft een verkeerde invalshoek. Het huidige softdrugsbeleid (waar de PvdA zoals bekend geen voorstander van is) leidt onder andere tot (illegale) thuisteelt, waarmee het dus tot crimineel wordt bestempeld. Net zo crimineel als het verhandelen van hard drugs. Dit Hoogeveense repressiebeleid staat haaks op het beleid dat steeds meer gemeenten voorstaan. Volgens een grote groep burgemeesters gaat landelijke invoering van gereguleerde wietteelt de criminele gevolgen van het huidige beleid tegen. Acht Limburgse burgemeesters gaan een proefproces over gereguleerde wietteelt uitlokken.

Eerst waarschuwen

Het zonder waarschuwing panden sluiten met als gevolg dat mensen uit hun huis moeten, is een zwaar middel. In het beleid zoals het was, werd eerst gewaarschuwd. Alleen bij bijvoorbeeld brandgevaarlijke situaties werd de woning gesloten totdat het weer veilig was. Wij zien niet de toegevoegde waarde van het zonder waarschuwing sluiten van woningen waar mensen wonen. Sterker nog, we denken dat het in veel gevallen de problemen alleen maar vergroot. Iemand die op straat komt te staan, krijgt er een hoop problemen bij. Dat helpt niet om je leven op orde te krijgen, om van je verslaving af te komen en het is ook niet bevorderlijk voor je gezondheid en je welbevinden. Een ander nadeel is dat de kans loopt dat je deze mensen ook letterlijk kwijt bent, je kunt ze moeilijker in het oog houden.

Zorg voor kinderen

Wij vinden dat het beter werkt als mensen weten dat ze in de gaten worden gehouden, liever nog geholpen worden, en niet als ze aan hun lot worden overgelaten. Zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor het gedrag van hun ouders. Uit uitspraken van rechters blijkt dat het vormgeven van het beleid op deze manier ook bij hen niet onomstreden is. Als iemand uit zijn of haar huis moet, hoeft dat niet als er sprake is van een schrijnend geval, zo staat in de beleidsregels. Daarvoor zijn geen bindende criteria. Dat wil zeggen, er zijn helemaal geen criteria. In de praktijk wordt dit per geval bepaald. Er mag geen sprake zijn van willekeur, en daarom hebben wij gevraagd welke criteria worden toegepast, bijvoorbeeld in het geval er kinderen bij betrokken zijn.

Problemen oplossen

Een argument voor het aanscherpen van het beleid is dat dit met de Drentse gemeentes is afgesproken. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat de afspraken op Drents niveau niet hard zijn, iedere gemeente blijft verantwoordelijk voor eigen beleid. Bovendien, voor wie is die provinciegrens van belang? Of gaat het onder het motto: dan zijn we ze hier in Drenthe in ieder geval kwijt? Het strengere beleid van de gemeente Emmen zou een aanzuigende werking hebben voor Hoogeveen. Dit lijkt voor de ene gemeente iets op te lossen, een andere gemeente krijgt er een probleem bij.  Het verplaatsen van problemen lost ze niet op.

Motie

Wij vinden de plannen niet evenwichtig en we zijn bezorgd over de consequenties. Daarom hebben we samen met D66, SP en GL een motie ingediend waarin we drie dingen hebben gesteld:

  1. Mensen eerst een waarschuwing geven voordat er over wordt gegaan tot het sluiten van een pand dat bewoond is, tenzij er sprake is van een gevaarlijke situatie
  2. Heldere en transparante toetsingscriteria, met daar in ieder geval opgenomen hoe kinderen die betrokken zijn worden opgevangen
  3. Een effectiever en evenwichtiger drugsbeleid, met ook aandacht voor sociale en gezondheidsaspecten.

De motie heeft helaas geen meerderheid gekregen. Wel heeft de burgemeester toegezegd dat er geen kinderen op straat komen te staan, en dat er op termijn gekeken wordt naar een breder drugs- en alcoholbeleid, met ook aandacht voor preventie en gezondheid. Wij zullen de uitvoering van dit beleid nauw volgen, en aan de bel trekken als daar reden toe is.

Drugsbeleid te steng, radio Drenthe

Geen kinderen op straat, radio Drenthe

 

 

Ida Gerda Emmens

Ida Gerda Emmens

Woont in        Hoogeveen Krijgt energie van    Samenwerken, resultaat, enthousiasme, activiteit, lekker weer Sterk in          Resultaatgericht, analyseren, kritisch luisteren, empatisch Motto  Loslaten is datgene vasthouden wat er werkelijk toe doet. Werk  Communicatie-adviseur bij Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel. Vrije tijd        Theater, muziek, reizen, wandelen, vrienden, lezen (vooral kranten en nieuwssites). Fijnste plek in de gemeente Hoogeveen     De sluis bij

Meer over Ida Gerda Emmens