28 november 2018, van 19:30 tot 22:00, d' Olde Bieb | d' Olde Bieb

Ledenvergadering

  1. Opening en vaststelling van de agenda
  2. Mededelingen
  3. Concept notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2018
  4. Aan en aftreden bestuur: verkiezing nieuwe voorzitter. Kandidaat: Wolter Dekker
  5. Begroting 2019 (deze wordt ter vergadering uitgereikt)
  6. Concept jaarplan 2019
  7. Pauze
  8.  Vanuit de fractie (ook mogelijkheid tot stellen van vragen)
  9. LENTE IN DRENTHE: In gesprek met Mark Tuit over het veranderende klimaat, het water(schap) en wat daar sociaaldemocratisch aan is
  10. Rondvraag en sluiting